گروه آزمایشات

لیست گروه آزمایش R

R.P.R RF ( quantitative )
Rheumatoid Factor Rubella Ab (IgG)
Rubella Ab (IgM) Rubella Ig G Avidty
Russell ( DRVVT) RBC Morphology
Retic Count Renin
Rubella (PCR) ROMA
Retinitis Pigmentofa